> ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΤΟ;

Η Ίνδικτος λαμβάνει τα προς αξιολόγηση και προς έκδοση προτεινόμενα κείμενα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (σελίδα Α4), στη διεύθυνση:

Καλλιδρομίου 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ - Υπ' 'οψιν κου Μανώλη Βελιτζανίδη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εσωκλείουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. [Ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση - τηλέφωνο]. Τα αποστελλόμενα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χειρόγραφα-δακτυλόγραφα, διαγράφονται  και δεν λαμβάνονται σε καμμία περίπτωση υπ’ όψιν. Έτσι προστατεύονται τα δικά σας πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποστελλόμενα χειρόγραφα-δακτυλόγραφα, δεν επιστρέφονται. Δεδομένου αυτού, οι κάτοχοι των κειμένων ας φροντίζουν να έχουν αντίγραφα του παραδιδόμενου προς αξιολόγηση κειμένου τους.

Από τη στιγμή της παραδόσεως, μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την τελική απάντηση, που προσπαθούμε να μην ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.
Παρακαλούμε μην επικοινωνείτε εσείς! Μετά την αξιολόγηση ο εκδότης της Ινδίκτου κ. Μ. Βελιτζανίδης, θα επικοινωνήσει μαζί σας είτε τηλεφωνικώς, είτε γραπτώς.