> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD

ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD

ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD

ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD

1. Τάλαντον- Πάντες αγρυπνήσωμεν. Μακάριος ανήρ, Ηχ. πλ. α' / Talanton- Let us all keep vigil. Blessed is the man, Tone 5
2. Τι σοι προσενέγκωμεν, Ηχ. β' / What shall we bring to you, Tone 2
3. Δόξα- Αίμα και πυρ, Ηχ. πλ. Δ' / Glory-Blood and fire, Tone 8  
4. Θάμβος ην, Ηχ. βαρύς εναρμόνιος (Ζω) / A strange wonder it was, Tone 7 (enarmonios)  
5. Τι ανταποδώσωμεν, Ηχ. βαρύς / What shall we return to the Lord, Tone 7
6. Αινείτε τον Κύριον, Ηχ. β'  / Praise the Lord, Tone 2  
7. Δόξα- Ουκ έστιν η βασιλεία, Ηχ. α' / Glory- The Kingdom of God is not eating and drinking, Tone 1  
8. Τον Κύριον υμνείτε, Ηχ. α' / Hymn the Lord, Tone 1  
9. Χριστός ανέστη (Μέλος αργόν) / Christ is risen (Slower melody)
10. Τυπικά, Ηχ. α' / Typika, Tone 1  
11. Πλούσιοι επτώχευσαν, Ηχ. δ' χρωματικός (Νενανώ) / Rich men fallen into poverty, Tone 4 chromatic (Nenano)  
12. Δόξα- Όπου επισκιάση, Ηχ. πλ. Α' / Glory- Where the grace overshadow, Tone 5  
13. Την οικουμένην- Αλληλούϊα, Ήχος Νενανώ / The universe- Alleluia, Tone Nenano  
14. Έτοιμη η καρδία μου, Ηχ. πλ. Α' / My heart is ready, Tone 5  
15. Αγκάλας πατρικάς, Ηχ. α'  - Τροπάρια μοναχικής κουράς / Fatherly embraces, Tone 1- Hymns from the monastic tonsure
16. Σήμερον της σωτηρίας, Ηχ. δ' / Today is the beginning of salvation, Tone 4

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


10,00 €

Αγορά
  • Σχήμα: 12.5x13

14 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: